آغاز واکسیناسیون در سوئد

18:48

مسئول واکسیناسیون کورونا در سوئد Richard Bergström می گوید از تاریخ 28 دسامبر در هفته 80000 واکسن فایزر به سوئد تحویل داده خواهد شد.
این میزان به نحو قابل ملاحظه ای بیشتر از مقداری است که قبلا گمان میرفت سوئد بتواند تهیه نماید.
وی می گوید علت این امر افزایش تولید واکسن توسط شرکت فایزر می باشد.
 
[views]