تغییر در قانون اقامت کاری برای کودکان بی سرپرست پناهجو

16:30

دولت سوئد به مجلس پیشنهاد داده است که قانون اعطای اقامت کاری مربوط به کودکان بی سرپرست پناهجو که شامل قانون موسوم ” قانون دبیرستان” یا gymnasielagen می شوند تغییر یابد. بر اساس قانون قبلی این افراد در صورت پیدا کردن یک کار دو ساله میتوانستد اقامت کاری دریافت کنند. اکنون دولت پیشنهاد داده است که این مدت به یکسال تقلیل داده شود.


دولت سوئد پیشنهاد داده است که تغییر در قانون از پنجشنبه هفته آینده اجراء شود.


این پیشنهاد از طرف احزاب سنتر، محیط زیست و چپ مورد اعتراض قرار گرفته است چه این احزاب خواهان اجرای سیاست سخاوتمندانه تری به این گروه از کودکان بوده اند. دلائل این احزاب از جمله این بوده است که کورونا چنان بر شرایط بازار کار تاثیر گزارده است که باید تسهیلات بیشتری را برای این گروه ایجاد نمود. امری که دولت سوئد به آن در پیشنهاد خود توجه ننموده است.

برومند

https://www.facebook.com/foralder

Antal visningar : 1,361
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial