سند بخشی از کوه دماوند ‘به نام سازمان اوقاف ثبت شد’

روزنامه همشهری در گزارشی خبر داده که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است.این روزنامه نوشته از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است. قله دماوند یک اثر ملی طبیعی است و از نظر اداره منابع طبیعی ایران واگذاری آن به یک نهاد “غیرقانونی” است.اداره منابع طبیعی مازندران و سازمان اوقاف بر سر مالکیت یک یازدهم کوه دماوند جدال حقوقی داشته‌اند که ظاهرا تصمیم‌گیری در این باره به دیوان عالی کشور سپرده شده است.

https://www.bbc.com/persian/iran-53542434

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial