فرود چترباز در زمین بازی قبل از مسابقه بین آلمان و فرانسه

10:15

درست از قبل از آغاز مسابقه بین آلمان و فرانسه یک چترباز در زمین بازی فرود آمد.
گمان می‌رود این اقدام به عنوان اعتراض به استخراج نفت و از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست گرین پیس انجام پذیرفته باشد.
این چترباز حین فرود در بین سیم های ورزشگاه تعادل خود را از دست داد ولی در نهایت با خوش شانسی توانست در زمین‌ورزشگاه فرد بیاید.
طبق گزارشات دو نفر در این رابطه مجروح گردیده اند.

 

Dramatik inför stormötet – stormade planen från ovan

Antal visningar : 90
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial