مادر به تجاوز به فرزندان خود اعتراف نمود

راهنما – امروز اولین جلسه دادگاه مربوط به رسیدگی به جرائم منتسب به مادری که به اتهام تجاوز به فرزندان خود مورد محاکمه قرار می گیرد در یون شوپینگ آغاز به کار کرد.
قبلا این زن موارد اتهام را تکذیب نموده بود ولی امروز در جلسه دادگاه 18 مورد از موارد اتهام را پذیرفت.
وکیل این زن Christian Berntö می گوید این زن در صحنه های فیلم حضور دارد ولی همه چیز را به یاد نمی آورد.
موارد اتهام دادستان جرائم ذیل را در بر می گیرد: تجاوز به کودک از نوع سندگین آن، اذیت و آزار جنسی کودک از نوع سنگین آن و اذیت و آزار جنسی کودک.
مردی که به اتهام تشویق این زن به ارتکاب جرم دستگیر شده است همچنان به رد اتهامات وارده اصرار می ورزد.
دادگاه در پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت.

https://omni.se/mamma-erkanner-flera-sexbrott-mot-egna-barnen/a/EWOLXK?fbclid=IwAR3TAr52Ea9HcGrCry1cySQ3FNaA90omJ6pzEX4fBiISfHCqaxhS69jvfMw

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial