مالت: آزمایش کرونای ۶۵ مهاجر نجات‌یافته در مدیترانه مثبت است

10:21

آزمایش کرونای بیش از دو سوم یک گروه ۹۴ نفره از مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیرترانه مثبت بود. گارد ساحلی مالت این گروه از پناهجویان را پیدا کرده بود.

آزمایش ۲۰ تن دیگر منفی بوده و ۹ نفر هم منتظر پاسخ هستند.

اغلب مهاجران از ادیتره، مراکش و سودان بودند. آنها در یک مرکز پذیرش مهاجران در قرنطینه نگهداری خواهند شد.

گزارش شده که آنها حدود ۳۰ ساعت در آب رها شده بودند.

وزارت بهداشت مالت می‌گوید “مهاجرانی که با قایق می‌آیند بلافاصله آزمایش و ۱۴ روز قرنطینه می‌شوند. سپس آن دسته از مهاجرانی که آزمایش آنها مثبت است، از دیگر جدا می‌شوند و باقی همچنان در قرنطینه باقی می‌مانند”.

https://www.bbc.com/persian/53577131

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial