تقاضای دادستان: زندان ابد

19:27

در خصوص پرونده متهم تحت عنوان Vårbyledaren دادستان در دادگاه تشکیل شده برای وی درخواست زندان ابد نمود.
در مورد برادر وی دادستان تقاضای ۱۶ سال زندان‌نموده است.

Åklagaren yrkar på livstid för utpekad Vårbyledare

Antal visningar : 83

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما