خطرات ویروس کرونای فوق جهش یافته هندی چیست؟

13:31

یک گونه تازه از ویروس کرونا با “جهشی دوگانه” درهند یافت شده است. هم اکنون پژوهشگران در تلاشند بفهمند آیا این گونه تازه که دو نوع جهش در آن روی داده، سریعتر سرایت می کند و آیا واکسن های کرونا تأثیر کمتری بر آن دارند؟

‘جهش دوگانه’ چیست؟

مثل بقیه ویروس‌ها،‌ ویروس کرونا هم هنگامی که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود دچار تغییرات محدودی می شود. البته بیشتر این تغییرات در رفتار ویروس اثری نمی‌گذارند.

ولی بعضی از جهش ها،‌ به تغییراتی در پروتئین شاخکی (اسپایک) سطح ویروس منجر می شوند. این پروتئین وسیله نفوذ ویروس در سلول های بدن انسان است. این گونه‌های تازه به طور بالقوه می توانند عفونی تر باشند و نشانه های شدیدتری ازبیماری را سبب شوند،‌ یا اینکه واکسن نسبت به آنها بی اثر شود.

https://www.bbc.com/persian/world-56510997

Antal visningar : 153
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial