دولت سوئد قصد دارد تعداد مجاز جمعیت را از اول جولای افزایش دهد

15:34

در تصمیمات قبلی رقم ۳۰۰۰ نفر در هوای آزاد ذکر شده بود ولی بر اساس تصمیمات جدید این تعداد برای هر قسمت از ورزشگاه یا استادیوم نافذ خواهد بود

 

Nya beskedet: Regeringen vill höja publiktaket mer

https://omni.se/nya-beskedet-regeringen-vill-hoja-publiktaket-mer/a/mBOzMq

Antal visningar : 904