پیشنهاد حذف تخفیف مجازات برای بزهکاران جوان

10:49

دولت سوئد پیشنهاد نموده است که تخفیف در مجازات که در حال حاضر شامل جوانان ۱۸ تا ۲۰ ساله مجرم میگردد حذف شود.
این امر به منظور بازدارندگی جوانانی است که ممکن است به سمت ارتکاب جرم کشیده شوند.

 

https://omni.se/regeringen-foreslar-slopad-straffrabatt-for-unga/a/Wqe9Or

Antal visningar : 146