در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق فرم ذیل با ما در ارتباط باشید

   Plusgiro: 534622-6
  Momsreg.nr: SE556732116001

   

  Rahnama     08-41 020 021
  VD                  0736 400 300
  404 400 0736     Marketing
  IT Manager   0769 073 343

  Nibblevägen 6 B      177  36  Järfälla
  Stockholm – Sverige
  www.rahnama.se
  info@rahnama.se

  Wenexo AB
  Org. Nr: 556732-1160