تماس با ما:

:Adress
Nibblevägen  6 B    177 36   Järfälla
Stockholm – Sverige

Rahnama     08-41 020 021
VD                  0736 400 300
404 400 0736     Marketing
IT Manager   0769 073 343

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق فرم ذیل با ما در ارتباط باشید

 Plusgiro: 534622-6
Momsreg.nr: SE556732116001

 

Rahnama     08-41 020 021
VD                  0736 400 300
404 400 0736     Marketing
IT Manager   0769 073 343

Nibblevägen 6 B      177  36  Järfälla
Stockholm – Sverige
www.rahnama.se
info@rahnama.se

Wenexo AB
Org. Nr: 556732-1160

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial